BG051PO0017.0.07-0054-C002 „Социалният Кооператив – добри практики и възможности за интеграция на маргиналните групи”

Обща цел на проекта:

  • Да се популяризира дейността на Социалния Кооператив в Република България;
  • Да се обмени опит в областта на обучението на обучители в социалната сфера с водещи сродни неправителствени организации от страните членки на ЕС;
  • Да се приложат примери на добри практики за превенция на младите хора в риск от страните членки на ЕС в Република България;
  • Да се изгради мрежа за обмен на информация, технологии и човешки ресурси за популяризиране на дейността на Социалния Кооператив в страните членки на ЕС;
  • Да се осигури възможност на лицата в неравностойно положение за равно включване, интеграция и реализация на пазара на труда.
Специфична цел:
Създаване на иновативен модел за виртуален Социален Кооператив, който да оказва помощ и да работи в интерес на маргиналните групи в отдалечени и малки населени места.

Целева група:
Целевата група по проекта са лица, работещи в сферата на социалните и образователни дейности – експерти и специалисти по въпросите на превенцията, интеграцията, интеркултурния диалог. Управители на неправителствени организации, занимаващи се с въпросите на младите хора, интеграцията и социалното включване на територията на Република България и Италия. Това са представители на НПО, бизнеса, образователни институции, Бюра по труда и общински структури от администрациите в общините на територията на Република България и Италия.

Дейности:
Оснвните дейности по проекта са: организиране и провеждане на социологическо изследване относно нагласите спрямо Социалните Кооперативи и публично-частното партньорство, организиране на посещение в Италия на специалисти от България, организиране на Конференция с международно участие по въпросите на интеграцията и социалното включване в България с посещение на специалисти от Италия и провеждане на обучения на място по заявен интерес, Наръчник за създаване, мотивация и управление на Социален Кооператив: „Социалното коопериране – стари традиции, нови възможности”, заснемане и изработка на мултимедиен филм за популяризиране на Социалните Кооперативи в България , изработка на уебсайт, и дейности за публичност вклюващи печат на брошури, дипляни, табели както и срещи с медиите.

Очаквани резултати:
Всички дейности свързани с пътуване и обмяна на опит са особенно атрактивни за представителите на целевата група. След успешното финализиране на дейностите по проекта ще останат контакти и отношения между участниците в целевата група и извън нея. Това ще бъде една много добра основа за обмен на нови идеи и практики в България и Италия и несъмнено ще бъде мощен стимул за повторение на дейностите по настоящото предложение за проект. Така общините и НПО сектора управляващ социални дейности /според въззможностите си/ ще търсят начини и средства да продължат контактите, които са си създали след проекта. Всяка организация на базата на собствените си възможности ще търси начини за организиране на дейностите си под формата на Социален Кооператив. Капацитетът и контактите, създадени по време на изпълнение на проекта, ще са добра основа за продължаване и мултиплициране на дейностите на организациите и общините. Това ще окаже положително влияние върху качеството на предлаганите социални услуги в България, тяхното развитие и усъвършенстване, с цел подобряване качеството на живот, интеграция и успешна реализация на пазара на труда на лицата в неравностойно положение.